Bảng tra Cung mệnh Can chi và Ngũ Hành

  Tử vi, hay tử vi đẩu số, là một hình thức bói toán vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và các cung sao; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người.

  CUNG BÁT TRẠCH
  NĂM
  TUỔI
  CUNG
  HÀNH
  NAM
  NỮ
  1924
  Giáp Tý
  Tốn
  Khôn
  Kim +
  1925
  Ất Sửu
  Chấn
  Chấn
  Kim -
  1926
  Bính Dần
  Khôn
  Tốn
  Hỏa +
  1927
  Đinh Mão
  Khảm
  Cấn
  Hỏa -
  1928
  Mậu Thìn
  Ly
  Càn
  Mộc +
  1929
  Kỷ Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Mộc -
  1930
  Canh Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Thổ +
  1931
  Tân Mùi
  Càn
  Ly
  Thổ -
  1932
  NhâmThân
  Khôn
  Khảm
  Kim +
  1933
  Quý Dậu
  Tốn
  Khôn
  Kim -
  1934
  GiápTuất
  Chấn
  Chấn
  Hỏa +
  1935
  Ất Hợi
  Khôn
  Tốn
  Hỏa -
  1936
  Bính Tý
  Khảm
  Cấn
  Thủy +
  1937
  Đinh Sửu
  Ly
  Càn
  Thủy -
  1938
  Mậu Dần
  Cấn
  Đoài
  Thổ +
  1939
  Kỷ Mão
  Đoài
  Cấn
  Thổ -
  1940
  Canhthìn
  Càn
  Ly
  Kim +
  1941
  Tân Tỵ
  Khôn
  Khảm
  Kim -
  1942
  Nhâm Ngọ
  Tốn
  Khôn
  Mộc +
  1943
  Qúy Mùi
  Chấn
  Chấn
  Mộc -
  1944
  GiápThân
  Khôn
  Tốn
  Thủy +
  1945
  Ất Dậu
  Khảm
  Cấn
  Thủy -
  1946
  BínhTuất
  Ly
  Càn
  Thổ +
  1947
  Đinh hợi
  Cấn
  Đoài
  Thổ -
  1948
  Mậu Tý
  Đoài
  Cấn
  Hỏa +
  1949
  Kỷ Sửu
  Càn
  Ly
  Hỏa -
  1950
  Canh Dần
  Khôn
  Khảm
  Mộc +
  1951
  Tân Mão
  Tốn
  Khôn
  Mộc -
  1952
  NhâmThìn
  Chấn
  Chấn
  Thủy +
  1953
  Quý Tỵ
  Khôn
  Tốn
  Thủy -
  1954
  Giáp Ngọ
  Khảm
  Cấn
  Kim +
  1955
  Ất Mùi
  Ly
  Càn
  Kim -
  1956
  Bính thân
  Cấn
  Đoài
  Hỏa +
  1957
  Đinh Dậu
  Đoài
  Cấn
  Hỏa -
  1958
  Mậu Tuất
  Càn
  Ly
  Mộc +
  1959
  Kỷ Hợi
  Khôn
  Khảm
  Mộc -
  1960
  Canh Tý
  Tốn
  Khôn
  Thổ +
  1961
  Tân Sửu
  Chấn
  Chấn
  Thổ -
  1962
  Nhâm Dần
  Khôn
  Tốn
  Kim +
  1963
  Quý Mão
  Khảm
  Cấn
  Kim -
  1964
  GiápThìn
  Ly
  Càn
  Hỏa +
  1965
  Ất Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Hỏa -
  1966
  Bính Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Thủy +
  1967
  Đinh Mùi
  Càn
  Ly
  Thủy -
  1968
  Mậu Thân
  Khôn
  Khảm
  Thổ +
  1969
  Kỷ Dậu
  Tốn
  Khôn
  Thổ -
  1970
  CanhTuất
  Chấn
  Chấn
  Kim +
  1971
  Tân Hợi
  Khôn
  Tốn
  Kim -
  1972
  Nhâm Tý
  Khảm
  Cấn
  Mộc +
  1973
  Quý Sửu
  Ly
  Càn
  Mộc -
  1974
  Giáp Dần
  Cấn
  Đoài
  Thủy +
  1975
  Ất Mão
  Đoài
  Cấn
  Thủy -
  1976
  BínhThìn
  Càn
  Ly
  Thổ +
  1977
  Đinh Tỵ
  Khôn
  Khảm
  Thổ -
  1978
  Mậu Ngọ
  Tốn
  Khôn
  Hỏa +
  1979
  Kỷ Mùi
  Chấn
  Chấn
  Hỏa -
  1980
  CanhThân
  Khôn
  Tốn
  Mộc +
  1981
  Tân Dậu
  Khảm
  Cấn
  Mộc -
  1982
  NhâmTuất
  Ly
  Càn
  Thủy +
  1983
  Quý Hợi
  Cấn
  Đoài
  Thủy -
  1984
  Giáp tý
  Đoài
  Cấn
  Kim +
  1985
  Ất Sửu
  Càn
  Ly
  Kim -
  1986
  Bính Dần
  Khôn
  Khảm
  Hỏa +
  1987
  Đinh Mão
  Tốn
  Khôn
  Hỏa -
  1988
  Mậu Thìn
  Chấn
  Chấn
  Mộc +
  1989
  Kỷ Tỵ
  Khôn
  Tốn
  Mộc -
  1990
  Canh Ngọ
  Khảm
  Cấn
  Thổ +
  1991
  Tân Mùi
  Ly
  Càn
  Thổ -
  1992
  NhâmThân
  Cấn
  Đoài
  Kim +
  1993
  Quý Dậu
  Đoài
  Cấn
  Kim -
  1994
  GiápTuất
  Càn
  Ly
  Hỏa +
  1995
  Ất Hợi
  Khôn
  Khảm
  Hỏa -
  1996
  Bính Tý
  Tốn
  Khôn
  Thủy +
  1997
  Đinh Sửu
  Chấn
  Chấn
  Thủy -
  1998
  Mậu Dần
  Khôn
  Tốn
  Thổ +
  1999
  Kỷ Mão
  Khảm
  Cấn
  Thổ -
  2000
  Canhthìn
  Ly
  Càn
  Kim +
  2001
  Tân Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Kim -
  2002
  Nhâm Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Mộc +
  2003
  Qúy Mùi
  Càn
  Ly
  Mộc -
  2004
  GiápThân
  Khôn
  Khảm
  Thủy +
  2005
  Ất Dậu
  Tốn
  Khôn
  Thủy -
  2006
  BínhTuất
  Chấn
  Chấn
  Thổ +
  2007
  Đinh hợi
  Khôn
  Tốn
  Thổ -
  2008
  Mậu Tý
  Khảm
  Cấn
  Hỏa +
  2009
  Kỷ Sửu
  Ly
  Càn
  Hỏa -
  2010
  Canh Dần
  Cấn
  Đoài
  Mộc +
  2011
  Tân Mão
  Đoài
  Cấn
  Mộc -
  2012
  NhâmThìn
  Càn
  Ly
  Thủy +
  2013
  Quý Tỵ
  Khôn
  Khảm
  Thủy -
  2014
  Giáp Ngọ
  Tốn
  Khôn
  Kim +
  2015
  Ất Mùi
  Chấn
  Chấn
  Kim -
  2016
  Bínhthân
  Khôn
  Tốn
  Hỏa +
  2017
  Đinh Dậu
  Khảm
  Cấn
  Hỏa -
  2018
  Mậu Tuất
  Ly
  Càn
  Mộc +
  2019
  Kỷ Hợi
  Cấn
  Đoài
  Mộc -
  2020
  Canh Tý
  Đoài
  Cấn
  Thổ +
  2021
  Tân Sửu
  Càn
  Ly
  Thổ -
  2022
  Nhâm Dần
  Khôn
  Khảm
  Kim +
  2023
  Quý Mão
  Tốn
  Khôn
  Kim -
  2024
  GiápThìn
  Chấn
  Chấn
  Hỏa +
  2025
  Ất Tỵ
  Khôn
  Tốn
  Hỏa -
  2026
  Bính Ngọ
  Khảm
  Cấn
  Thủy +
  2027
  Đinh Mùi
  Ly
  Càn
  Thủy -
  2028
  Mậu Thân
  Cấn
  Đoài
  Thổ +
  2029
  Kỷ Dậu
  Đoài
  Cấn
  Thổ -
  2030
  CanhTuất
  Càn
  Ly
  Kim +
  2031
  Tân Hợi
  Khôn
  Khảm
  Kim -
  2032
  Nhâm Tý
  Tốn
  Khôn
  Mộc +
  2033
  Quý Sửu
  Chấn
  Chấn
  Mộc -
  2034
  Giáp Dần
  Khôn
  Tốn
  Thủy +
  2035
  Ất Mão
  Khảm
  Cấn
  Thủy -
  2036
  BínhThìn
  Ly
  Càn
  Thổ +
  2037
  Đinh Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Thổ -
  2038
  Mậu Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Hỏa +
  2039
  Kỷ Mùi
  Càn
  Ly
  Hỏa -
  2040
  CanhThân
  Khôn
  Khảm
  Mộc +
  2041
  Tân Dậu
  Tốn
  Khôn
  Mộc -
  2042
  NhâmTuất
  Chấn
  Chấn
  Thủy +
  2043
  Quý Hợi
  Khôn
  Tốn
  Thủy -

  Có nhiều bạn gửi thư đến hỏi về cung mệnh và tuổi làm nhà, do không thể đáp ứng cho từng người được, hôm nay tôi xin phổ biến cách tính cung mệnh một cách đơn giản, dễ hiểu. Từ đó các bạn chủ động tự tính cung mệnh cho mình để chủ động mua đất, mua nhà hợp cung mệnh. Cách tính như sau:

  Lập Bảng

   

  STT123456789
  NamKhảmLyCấnĐoàiCànKhônTốnChấnKhôn
  NữCấnCànĐoàiCấnLyKhảmKhônChấnTốn

  Cách tính như sau: Lấy năm sinh (âm lịch) chia 9 ta có số dư. Lấy số dư đối chiếu bảng trên ta sẽ được cung mệnh nam hoặc nữ.

  Thí dụ: Sinh năm 1980, lấy 1980 chia 9 ta có số dư là 9. Đối chiếu bảng trên ta tính được : nam-cung Khôn; nữ-cung Tốn.
  -Sinh năm 1979, lấy 1979 chia 9 ta có số dư là 8. Đối chiếu bảng trên ta có nam và nữ đều cung Chấn.

  Để tính nhanh các bạn dùng phương pháp 9 bỏ. Thí dụ sinh 1979-bỏ 2 số 9, còn lại 1+7=8. vậy nam nữ đều cung Chấn.
  Nhận xét:
  -Cung mệnh có tính chu kỳ 9 năm lặp lại.
  -Cung mệnh nam (trừ số 9), theo thứ tự có tính đối cung trong tiên thiên bát quái:
  Khảm đối Ly; Cấn đối Đoài; Càn đối Khôn; Tốn đối Chấn.
  -Xét cung Nam và cung nữ: Số 8 nam nữ đồng cung Chấn; số 1 nam Khảm, nữ Cấn; số 6 nữ Khảm, nam Khôn. Còn lại có tính hoán vị: nam-Càn, nữ-Ly; nữ-Càn, nam-Ly ...
  Ta chỉ cần thuộc tính cung mệnh nam, sau đó dựa vào nhận xét trên là suy ra được cung mệnh nữ.
  Sau khi tính được cung mệnh ta phân ra:
  - Đông tứ mệnh gồm: Khảm (Bắc), Ly (nam), Chấn (Đông), Tốn (Đông Nam).
  - Tây tứ mệnh gồm : càn (TB), đoài (tây), cấn (ĐB), khôn (TN).

  Còn có cách tính khác, Thí dụ1: Bạn sinh năm 1864, dùng phương pháp 9 bỏ (tương đương cộng tổng từng số năm sinh trừ 9 liên tiếp) thì dễ dàng có được số 1, vậy nam cung Khảm, nữ cung Cấn.

  Thí dụ 2: Bạn sinh năm 2150, dễ dàng nhận ra số 8 (2+1+5), vậy nam nữ đồng cung Chấn. Việc dùng 1 phép tính nữa (11- số dư) để chuyển về được số của hậu thiên cũng là 1 cách tính. Phương pháp này cần thêm 1 phép tính, mặt khác gặp trường hợp số dư là 1, thì ta sẽ có: 11-1=10 ? Cách này áp dụng tốt cho người đã thành thạo về Bát quái.

  Tổng hợp