Đặt tên cho con Tên hay nên dùng có chữ Điền

  Tên nên dùng có chữ Điền, bởi vì rắn rất thích hoạt động trong đồng ruộng, chữ Điền cũng giống như có bốn hang nhỏ, cũng có nghĩa là nơi đê ẩn náu.

  Những tên thích hợp như:
  Do       Lí do
  Thân    Duỗi ra
  Nam    Người đàn ông
  Điện    Khu, cõi
  Giới    Ranh giới
  Lưu    Lưu lại
  Phan    Lần lượt
  Hoạ      Vẽ
  Đương  Đang lúc
  Phúc    Tốt lành
  Tư       Suy nghĩ
  Đơn    Đơn nhất
  Huệ    Lòng nhân ái

  Sưu tầm