Sinh con năm 2016 nên sinh tháng nào, mùa nào tốt?

  Sinh con năm 2016 nên sinh tháng nào, mùa nào tốt?. Năm 2016, Bính Thân, Mệnh Sơn Hạ Hỏa.

  Năm 2016, Bính Thân, Mệnh Sơn Hạ Hỏa.

  Nên sinh vào mùa Hạ, Xuân và kiêng các tháng Tứ Quý. Do đó các tháng tốt 4,5,1,2

  BẢN MỆNH
  Vượng
  Tướng
  Hưu
  Tử
  Kim
  Thu
  Tứ Quý
  Đông
  Xuân
  Hạ
  Mộc
  Xuân
  Đông
  Hạ
  Tứ Quý
  Thu
  Thuỷ
  Đông
  Thu
  Xuân
  Hạ
  Tứ Quý
  Hoả
  Hạ
  Xuân
  Tứ Quý
  Thu
  Đông
  Thổ
  Tứ Quý
  Hạ
  Thu
  Đông
  Xuân


  Tứ Quý là các tháng 3, 6, 9, 12.
  Mùa Xuân: 1-3 ;  Hạ: 4-6; Thu: 7-9; Đông: 10 - 12
  (Lưu ý là tính theo âm lịch)

  Trong đó, nếu bản mệnh được Vượng và Tướng là được mùa sinh. Nếu phạm Hưu, Tù, Tử là bị lỗi mùa sinh và Tử là bị phạm nặng nhất. Ví dụ :
  Người sinh năm Bính Thân mệnh Sơn Hạ Hỏa, nếu sinh vào mùa Hạ, mùa Xuân là được mùa sinh. Sinh vào mùa Thu hoặc mùa Đông là lỗi mùa sinh.